Hãy coi chừng những gì quí vị nói ra
Vì hễ nói ra người ta biết trong đầu mình nghĩ gì
Và coi chừng những gì quí vị nói tới nói lui
Vì quý vị nói tới nói lui quí vị sẽ hành động
Coi chừng những gì quí vị hành động
Là vì làm đi làm lại quí vị thành thói quen
Coi chừng thói quen của mình vì nó là cá tính của mình
Coi chừng cá tính của mình nó là tên gọi của định mệnh
Tức định mệnh của quí vị...do quí vị tập từ từ..

Cha Quang Hồng nhắc lại

image