2 months ago ·Translate ·Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=-di5J72VIrY
Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu
Câu trả lời này do chính bạn quyết định, chính bạn “định giá”.